Miljö

Vi är certifierade enligt ISO-14001

Miljöfrågor är viktiga för Brigo, vår målsättning är att uppträda och verka för att alltid uppfattas som ett miljöinriktat företag.

I enlighet med de nationella miljömålen är vårt mål att producera varor och tjänster på ett sådant sätt att ekologiskt hållbar utveckling främjas.

Vi håller oss uppdaterade med gällande lagar och förordningar. Vi håller oss också informerade om såväl andra krav och utveckling inom vårt verksamhetsområde. Dessa åtaganden, som också är relaterade till företagets miljöaspekter, betraktas som en miniminivå att uppfylla.

Vi ska föra en dialog med våra kunder, leverantörer och myndigheter med syfte att alltid vara ömsesidigt välinformerade om relevanta miljöförhållanden.

Våra handlingar ska ständigt ge förbättringar, vara förebyggande och skydda mot utsläpp.

Vi ska också eftersträva en god arbetsmiljö i samtliga våra lokaler.

Våra miljömål mäts och utvärderas regelbundet, precis som kvalitetsmålen. På detta sätt säkerställer vi att Brigo’s verksamhet hela tiden blir mera miljövänlig.

STOLT SPONSOR