Body:

Hållbart företagande

Vårt ställningstagande i etiska frågor och vårt ansvar för hållbart företagande har vi formulerat i en uppförandekod. Den beskriver hur vi uppträder gentemot kunder, leverantörer, anställda och samhället i övrigt. Samtliga medarbetare på företaget har ett ansvar för att den efterlevs. Vi förväntar oss också att våra kunder och leverantörer följer denna uppförandekod.

Vi vill ha långsiktighet i våra affärsrelationer, med kunder, leverantörer och medarbetare. Det förutsätter att vi agerar som en pålitlig partner och lever upp till våra åtaganden.

Vi följer lagar och regler som gäller i de länder där vi har verksamhet.

Vi tar avstånd från alla former av korruption. Vi erbjuder inte affärspartners belöningar eller förmåner som strider mot lagar eller vedertagen affärssed. Om vi blir bjudna på evenemang av en leverantör, skall det ha en koppling till vår affärsverksamhet och närmaste chef skall godkänna att vi deltar. Brigo betalar alltid för resor och uppehällen i dessa sammanhang.

Vi är försiktiga med att ge och ta emot gåvor, eftersom de kan ses som otillbörlig påverkan eller muta. Representation skall ske med måttfullhet och med respekt för inblandade parters eventuella restriktioner. Vi erbjuder aldrig och tar aldrig emot kontanta gåvor.

Vi följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Vi tolererar inte, under några omständigheter, barnarbete eller arbete som utförs under tvång eller hot.
Vi respekterar rätten att bilda och tillhöra fackföreningar och rätten att förhandla kollektivt.

Vi uppmuntrar mångfald och ger medarbetare samma möjligheter och behandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, civilstånd, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ras, religion, politisk åskådning, ålder eller funktionshinder.

Vår arbetsmiljö ska vara säker och hälsosam och vi arbetar aktivt för att förebygga olyckor och arbetsskador.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår egen miljöpåverkan. Miljömålen följs upp årsvis. Vi arbetar också aktivt för att få kunder och leverantörer att välja miljömässigt hållbarare alternativ när vi utvecklar produkter och väljer produktionsmetoder.

STOLT SPONSOR